Høringssvar fra Eidsvoll Kommune

Dato: 21.05.2019

Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og omsorg, Eidsvoll kommune - 23.04.2019

Behandling

Av 13 representanter var 11 til stede.

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det gis tilslutning til de foreslåtte prioriteringskriteriene i høringsnotat til NOU 2018:16 Det viktigste først.

Dette under forutsetning av at det er tatt høyde for at kommunen trenger tid til både opplæring og implementering av nye system. Det forutsettes videre et nasjonalt kompetansesenter og at nødvendige digitale verktøy er utviklet med tanke på utveksling av informasjon, kompetanseheving og analyser.