Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 25.03.2020

Justis- og beredskapsdepartementet viser til Samferdselsdepartementets brev 18. desember 2019.

Vi merker oss at mandatet for NOU’en har vært begrenset til utredning av konsekvenser for arbeidstaker, flysikkerhet og miljø, og at det således ikke er vurdert hvilke migrasjonspolitiske konsekvenser globalisering og økt konkurranse innen luftfart kan ha.