Høringssvar fra Statnett SF

Dato: 02.12.2019

Svartype: Med merknad

Vi viser til høring av NOU 2019:9.

Vedlagt er Statnetts høringssvar.

Med vennlig hilsen

Thor Johansen

Direktør arbeidslivsenheten

tlf. 90636252

Vedlegg