Høringssvar fra Misjons- og diakoniarkivet, VID vitenskapelige høgskole AS

Dato: 02.12.2019

Svartype: Med merknad

Misjons- og diakoniarkivet (MDA),

VID vitenskapelige høgskole AS,

Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo

Dato: 2019-12-02

Til
Kulturdepartementet

Kulturvernavdelinga

Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

Høringsuttalelse vedr. NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Misjons- og diakoniarkivet, VID er blitt direkte orientert om innholdet i høringssvaret fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark). Vi har også ved flere anledninger drøftet relaterte tema med ledelsen i Arbark.

Etter vår vurdering gir Arbark uttrykk for de synspunkter og forslag vi selv kunne tenke oss å komme med. MDA gir dermed sin fulle tilslutning til høringssvaret fra Arbark. Arbark ser positivt på at MDA støtter deres høringssvar.

Mvh

Silje Dragsund Aase

Arkivleder/førstearkivar