Høringssvar fra Norsk Tipping AS

Dato: 02.12.2019

Svartype: Med merknad

Norsk Tipping AS vil som utgangspunkt bli omfattet av det utvidede virkeområdet til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver. Selskapet støtter utvalgets forslag om at arkivloven bør hjemle unntak fra hele eller deler av arkivlova etter mønster av offentleglova § 2 annet ledd.