Høringssvar fra Simula Research Laboratory AS

Dato: 29.11.2019

Svartype: Med merknad

Høring av NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet den 7. oktober 2019 med informasjon om at Kulturdepartementet har sendt NOU 2019:9 «Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver» på høring.

Den nye arkivloven legger opp til at virkeområdet utvides slik at dagens arkivplikt utvides til også å gjelde selvstendige virksomheter hvor staten, fylkeskommuner eller kommuner har mer enn halvparten av eierandelene. Simula Research Laboratory AS (Simula) er et selvstendig rettssubjekt der Kunnskapsdepartementet eier 100 prosent av aksjene. Virksomheten vil følgelig bli omfattet av den nye loven.

Selskapets vedtektsfestede formål er å «drive grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi og gjennom dette bidra til nyskapning og innovasjon i næringslivet». Totalt er 150 personer ansatt i Simula, fordelt på morselskap og datterselskaper.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på den ressursbelastningen det nye lovforslaget vil medføre for selskaper av Simulas størrelse og art. For å kunne håndtere arkivplikten den nye loven legger opp til at virksomheten skal innlemmes i, forutsettes det en vesentlig investering. Organisasjonen vil måtte anskaffe nye systemer, tilføre arkivfaglig kompetanse og ansette administrasjonsressurser, samt innføre nye rutiner og arbeidsoppgaver for alle ansatte. For en liten organisasjon vil det være en stor økonomisk utfordring å få disse ressursene på plass. Vi anslår at dette vil føre til merkostnader på minst 1MNOK i året i lønnskostnader for ekstra ressurser og kompetansheving. I tillegg kommer innkjøp, innføring og lisenskostnader knyttet til nytt arkivsystem som vi estimerer til minst 500 000 det første året. Sist men ikke minst vil dette ha kostnader i form av mertiden høyt utdannede forskere med høye timepriser vil bruke på administrative arkivrutiner. Vi kan vanskelig se at dette er i tråd med med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Ett av Simulas viktigste prinspipper er at mest mulig av våre midler går til forskning, utdanning og innovasjon. Vi frykter utvanning av dette som følge av den nye loven, og er bekymret for at den nødvendige investeringen vil gå på bekostning av den formålsfestede aktiviteten.

Med vennlig hilsen,

Professor Aslak Tveito

CEO, Simula Research Laboratory