Høringssvar fra Lyse AS

Dato: 29.11.2019

Svartype: Med merknad

HØRING: FRA KALVESKINN TIL DATASJØ – NY LOV OM SAMFUNNSDOKUMENTASJON OG ARKIVER

Bakgrunn

Det vises til høringsbrev samt høringsnotatet "NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver som ble lagt ut til høring 1. august 2019. Høringsfristen er 2. desember 2019.

Lyse AS med datterselskaper er et konsern som opererer innenfor områdene energi, telekommunikasjon og elnett. Virksomheten omfatter bygging og drift av infrastruktur, og produksjon og salg av energi- og telekomprodukter.

Lyse har hovedkontor i Stavanger, og er eiet av 16 kommuner i Sør-Rogaland.

Hva vil omfattes av lovforslaget

Formålet med utvalgets forslag er i hovedsak å være at det er utøvelse av tradisjonell forvaltningsmyndighet som skal være omfattet av loven. Etter Lyses oppfatning har lovforslaget konsekvenser som ikke tar tilstrekkelig hensyn til alle de foretak som vil være omfattet av loven.

Lovforslaget favner for vidt når utvalget i § 2 første ledd bokstav c foreslår at loven skal gjelde for "selvstendige virksomheter" hvor det offentlige direkte eller indirekte har en samlet eierandel på mer enn 50 prosent, eller hvor det offentlige direkte eller indirekte har rett til å velge flere enn halvparten av medlemmene i det øverste organet i virksomheten.

Utvalget viser til blant annet begrepene "offentlig sektor", "offentlig forvaltning", "offentlig virksomhet", "myndighetsutøvelse", og til prinsipper som per i dag gjelder for offentlig virksomhet. Det er en misforståelse at alle selskapet hvor det offentlige har eierandel på mer 50 % utøver en eller annen form for offentlig myndighet. Når også virksomheter som i dag ikke er underlagt samme regulering er foreslått å være omfattet av loven, må disse virksomhetene vurderes etter andre krav enn selskaper som uøver forvaltningsmyndighet.

Virksomheter hvor det offentlige har kontroll

Kraftbransjen består av nettselskaper, kraftprodusenter, fjernvarmeselskaper, omsetningsselskaper (salg av strøm til sluttkunder), fiberselskaper og entreprenører som i hovedsak er offentlig eid med mer enn 50 %. Alle disse type virksomhetene, med unntak av nettselskap som er strengt regulert, konkurrerer med private aktører i markedet.

Selvstendige og kommersielle virksomheter som ikke utøver forvaltningsmyndighet bør derfor ikke være omfattet av loven, selv om det offentlige eier mer enn 50% av virksomheten.

Arkivering i det omfang som er foreslått vil medføre store kostnader, blant annet på IT-systemsiden. Dette er kostnader som vil påvirke for eksempel både nettleie og strømkostnadene. Dette vil også være konkurransevridende i forhold til selskaper som ikke er offentlig eid og som driver samme virksomhet i et konkurranseutsatt marked. Høringsnotatet belyser reelt sett ikke de betydelige kostnadene som kommersiell selskaper vil pålagt dersom dette lovforslaget skulle bli vedtatt.

For nettselskap mener vi at kravene til arkivering/journalføring er for omfattende også etter gjeldende lov.

Avsluttende kommentar

De forvaltningsmessige hensyn som ligger bak lovforslaget tilsier klart at loven ikke bør få anvendelse for selvstendige kommersielle virksomheter som ikke utøver forvaltningsmyndighet. Det blir derfor feil utelukkende å legge vekt på andel offentlig eierskap når man skal regulere hvilke virksomheter som omfattes av loven. Slike virksomheter er markedsaktører, ikke forvaltningsmyndigheter.

Vennlig hilsen

Lyse AS

Hanne Ringnes Sanne

advokat