Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Dato: 29.11.2019

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Bufdir.

mvh

Mette Rist Hauge

Seksjonssjef dokumentsenter Lillestrøm

Vedlegg