Høringssvar fra Sámediggi / Sametinget

Dato: 02.12.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar - NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Viser til brev av 1. juli 2019.

I høringssvaret vektlegges lovens betydning i å sikre det samiske folk i Norge en likeverdig mulighet til å ivareta sin kollektive hukommelse på et nasjonalt nivå. Det tilrådes at Sámi arkiiva / Samisk arkiv innehar et særlig nasjonalt ansvar knyttet til Nasjonalarkivet i Norge, og samtidig sikres en selvstendig status knyttet til Sametinget på norsk side av Sápmi. Dette må synliggjøres i navn og samiskspråklige språkvalg. Det samiske skal ha like stor betydning i arkivarbeidet som det norske.

Arkivloven med påfølgende forskrifter må foreligge også i samiskspråklig versjon.

Vi er i all hovedsak enig i utkast til lov, selv om dette vil være ressurskrevende for Sametinget å følge opp; både personellmessig og økonomisk.

Sametinget har bedt om innspill fra Sámi arkiiva/Samisk arkiv til høringen, og vil gjengi følgende fra deres innspill:

Tillegg-/endringer er skrevet med fet skrift.

«I. Innledende bestemmelser

  • 1 Lovens formål

(1) Formålet med denne loven er å sikre dokumentasjon om samfunnet som skal kunne brukes til å forstå samtid og fortid, og til å bevare og videreutvikle Norge som rettsstat og demokrati, og fremme likeverdig tilgang til slik dokumentasjon

(2) Loven skal særlig legge til rette for å

  1. g) ivareta det samiske folks samfunnsdokumentasjon og kulturarv i henhold til internasjonalt og nasjonalt anerkjente prinsipper om urfolks rett til selvbestemmelse
  • 34 Koordineringsansvar for langtidsbevaring av private arkiver. Tilsyn

(1) Nasjonalarkivet – Samisk arkiv har nasjonalt ansvar for å koordinere langtidsbevaring av samiske arkiver og sørger for langtidsbevaring av samiske private arkiver av vesentlig betydning for det samiske folk.

(2) Samisk arkiv har ansvar for å koordinere arbeidet med samisk private arkiv av regional verdi.

  • 35 Bevaring og registrering

En felles, allment tilgjengelig og nettbasert katalogtjeneste foreligger i samiskspråklig versjon.

  • 37 Særskilt verneverdige arkiver

(1) Nasjonalarkivet – Samisk arkiv skrives inn i punktene der det kun står Nasjonalarkivet.

  • 38 Nasjonalarkivet

(2) Samisk arkiv og Norsk helsearkiv inngår i Nasjonalarkivet. Samisk arkiv har en selvstendig status innenfor Nasjonalarkivet og tilknyttes Sametinget som nasjonal arkivinstitusjon for det samiske folk.

Bakgrunn

The International Council of Archives (ICA) vektlegger arkiver som en unik og uerstattelig arv overført fra en generasjon til en annen. I århundrer lange koloniseringsprosesser er arkiver imidlertid etablert som makthavernes redskap. Det har bidratt til å marginalisere urfolks kunnskap, identitet og kulturarv over tid. I dag gjelder det derfor å utvikle arkivale praksiser og metodikk egnet for å ivareta urfolks historiske og framtidige kunnskap, kulturarv og kollektive hukommelse. Urfolk har en internasjonalt anerkjent rett til selvbestemmelse og ICA understreker viktigheten av å utvikle arkivinstitusjoner mot å anerkjenne urfolks eierskap til egen kunnskap, kulturuttrykk og åndsverk, jf. International Council on Archives/ Conseil International des Archives, ICA, Matters Summit, Adelaide Declaration, Australia 25.1.,2019.

Behovet for samisk dokumentasjon erfares på flere nivåer. Aktuelt her er Finnmarkskommisjonens virke: Dagens manglende tilgang til historisk dokumentasjon i arkiver får direkte konsekvenser for nåtidig stadfestelse av samiske rettigheter i vid forstand. Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid med historisk kartlegging av norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner, krever tilgang til aktuelle arkiver på ulike nivåer. Sametinget har dessuten vist til, at enkeltpersoner som opplevde og ble rammet av fornorskningspolitikken, må få mulighet til å fortelle sine historier. Dette må ivaretas for fremtiden som en del av en ny kunnskap for en bedre og mer adekvat forståelse av dagens samfunn innenfor Norges grenser.

Tilgang til samisk arkivmateriale er viktig i kulturell revitalisering - og av interesse for hele det samiske samfunn. UNESCO´s konvensjon om immateriell kulturarv er høyst aktuell for samiske arkiver i ulike formater. Muntlig kunnskap finnes overført i arkivopptak og inneholder betydelig og viktig kunnskap videreutviklet fra generasjon til generasjon i det samiske samfunn.

Samisk kulturarv finnes i en mengde arkiver og kolleksjoner i museer og samlinger rundt om i Europa, ved siden av å være i mange ulike nasjonale, regionale og lokale institusjoner i Norge og i Norden. I interregprosjektet Digital Access to the Sámi heritage archives samarbeider Sámi arkiiva /Samisk arkiv med flere nordiske partnere om å forenkle tilgjengeligheten til denne samiske kulturarven i Europa gjennom digitale stier. Dette nordiske samarbeidsprosjektet ble i januar 2019 fulgt opp av de nordiske riksarkivarer i en uttalelse som fremhever samiske stemmer og samiske perspektiver i arkiver som et vesentlig bidrag til den demokratiske samfunnsutviklingen i Norden. Bedre løsninger for brukeres tilgang til sin samiske kulturarv er et viktig satsningsområde - og økt samarbeid over statsgrensene en viktig ingrediens i satsningen, jf. pressemelding fra de nordiske riksarkivarer 06.02.2019. Her inngår strategiutvikling for økt kapasitet til innsamling av arkiver fra det samiske sivile samfunn, dokumentasjon av tradisjonell kunnskap, samisk forskning i samarbeid med relevante kunnskaps- og forskningsmiljøer, utdanningstilbud og digital tilrettelegging.

Kunnskapsutvikling i det samiske arkivlandskapet over flere tiår viser et betydelig behov for å etablere samisk språk og kultur som en selvsagt del av digital utvikling. Gjensidig tillit, nytte og respekt for folks eierskap og innflytelse ved innsamling, dokumentasjon og presentasjon av egen og historie, må dessuten tas hensyn til. Det statlige arkivtilbudet må derfor organiseres slik at det kan bygge på funn fra den kunnskapsutvikling som har forgått i det samiske arkivfeltet. Det er derfor viktig at Sámi arkiiva /Samisk arkiv skrives inn i Arkivloven som en synlig, reell og selvstendig aktør.»