Høringssvar fra Statens jernbanetilsyn

Dato: 29.11.2019

Svartype: Med merknad

Statens jernbanetilsyn har følgende kommentar til kapittel 2.9 – Dokumentasjonsstrategi (kapittel 9).

Utvalget foreslår at dokumentasjonsstrategien skal vedtas av øverste organ i virksomheten minst hvert fjerde år.

Utviklingen innen dokumentasjonsforvaltning skjer i raskt tempo. Selv om utvalget slår fast at prosessen med å utarbeide og ajourføre strategien bør inngå i virksomhetens kontinuerlige utviklings- og forbedringsarbeid, frykter tilsynet at strategien ikke til enhver tid vil være godt nok oppdatert så lenge det kun er krav om godkjenning hvert fjerde år.

Statens jernbanetilsyn mener derfor dette kravet bør skjerpes, slik at det vil være et krav om at strategien skal vedtas/godkjennes av øverste organ i virksomheten hvert år.