Høringssvar fra Hafslund E-CO AS

Dato: 02.12.2019

Svartype: Med merknad

HØRING: FRA KALVESKINN TIL DATASJØ – NY LOV OM SAMFUNNSDOKUMENTASJON OG ARKIVER

Det vises til høringsbrev samt høringsnotatet "NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver som ble lagt ut til høring 1. august 2019 med frist 2. desember 2019.

Hafslund E-CO er fra 1. oktober gjennom vårt eierskap i Eidsiva indirekte eier av 50 prosent av Eidsiva Nett/Hafslund Nett som dekker 900 000 kunder fra Østerdalen i nord til Østfold i sør. Vi eier direkte og indirekte 78,6 prosent av det felles produksjonsselskapet etablert ved sammenslåingen av E-CO Energi og Eidsiva Vannkraft, og 82,5 prosent av selskapet Ny Energi som jobber for å skape fremtidens elektrifiseringsløsninger. Vi eier også indirekte 50 prosent av Eidsiva Marked som leverer strøm og strømtjenester til kunder på markedsmessige vilkår.

Hafslund E-CO er 100 prosent eid av Oslo kommune og forvalter videre arven fra energiselskapene som Oslo kommune har kontrollert gjennom mer enn 100 år. Selskapet har utviklet gode rutiner for forvaltning av dokumentasjon og har gode arkivløsninger. Dette er nødvendig i en virksomhet som investerer med en tidshorisont på 50-100 år. Kraftprodusenter og nettselskap er godt regulert gjennom gjeldende konsesjonsordninger både når det gjelder utbygging av kraftproduksjon og bygging av nett. Slik vi ser det er det derfor ingen grunn til at slike selskaper skal underlegges arkivloven.

Selskapene i Hafslund E-CO utøver ikke forvaltningsmyndighet. Vi driver konkurranseutsatt virksomhet, og offentleglova gjelder følgelig heller ikke for oss. Vi mener at forslaget til lovens virkeområde må endres slik at selskaper som våre, ikke blir omfattet av loven.

Når det gjelder de konkrete kravene i lovutkastet, vil vi særlige peke på forslaget til § 8 nr. 2 om dokumentasjon av lederes virksomhetsrelaterte kommunikasjon, som er svært vidtgående. Forslaget går også lenger enn det som angis som begrunnelsen for bestemmelsen, ved at all virksomhetsrelatert kommunikasjon skal dokumenteres, selv om det ikke har med "instrukser", "føringer" eller "beslutninger" å gjøre. Det fremstår ikke som at utvalget i tilstrekkelig grad har vurdert rekkevidden og konsekvensene av et slikt krav.

For øvrig viser Hafslund E-CO til NHO og Energi Norges høringsuttalelse, som vi slutter oss til.

Med vennlig hilsen

Per-Arne Torbjørnsdal (sign.)
Konserndirektør kommunikasjon og juridisk
Hafslund E-CO AS

Vedlegg