Høringssvar fra Gunnhild Sofie Vestad

Dato: 04.12.2020

Høringssvar til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte:

Justis- og beredskapsdepartementets forslag om ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte vil føre til at et flertall av voldsoffer fratas retten til voldsoffererstatning og vil ramme de svakeste og mest sårbare i samfunnet.

Etter det nye forslaget kreves en dom. Regjeringa påstår at det blir enklere for offeret fordi hun ikke lenger trenger å søke om voldsoffererstatning selv, men lovforslaget tar ikke høyde for at 80 % av anmeldte voldtekter aldri når rettsapparatet, men blir henlagt av politiet.

Konsekvensen av forslaget er derfor at svært få voldsutsatte kvinner vil oppfylle vilkårene for voldsoffererstatning i framtida. Da vil de fleste voldsutsatte tvinges til å gå til sivilt søksmål for å få erstatning. Regjeringa gjør med dette situasjonen til voldsofre enda verre, og privatiserer konsekvensene av vold.

I et sivilt søksmål kan voldsofferet, hvis hun taper, bli tvunget til å betale saksomkostningene til gjerningsmannen i tillegg til sine egne, og dette er en risiko de færreste har anledning til å ta. Det vil også kjennes som en straff å risikere å måtte betale den som har begått overgrepene mot deg.

Det er mulig utbetalingene av voldsoffererstatning blir (administrativt) mer effektive slik regjeringa hevder, men dette vil dessverre komme svært få voldsoffer til gode. Dagens ordning fungerer dårlig da for få voldsoffer får innvilget voldsoffererstatning, og saksbehandlingstida på 5-18 måneder er for lang. Men jeg ser ingen grunn til å endre ordningen til det verre. Fremfor å bygge ned ordninga, må vi styrke den og sørge for at flere voldsoffer får den erstatninga de har rett på, på et tidspunkt hvor de kan bruke den til å få helsehjelpen de trenger for å komme seg videre.

Jeg støtter derfor Kvinnefronten sine krav:

  • Ordninga med voldsoffererstatning må styrkes, ikke svekkes
  • Retten til erstatning gjennom søknad må bestå
  • Kontoret for voldsoffererstatning må få flere ansatte, slik at søknader kan behandles raskere
  • Voldsoffer må få dekket sitt reelle tap. Dagens øvre grense må fjernes
  • Ordninga med voldsoffererstatning må gjøres mer kjent blant folk