Høringssvar fra Anonym 28

Dato: 04.12.2020

Høringssvar til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte:

Justis- og beredskapsdepartementets forslag om ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte vil føre til at et flertall av voldsoffer fratas retten til voldsoffererstatning og ramme de svakeste og mest sårbare i samfunnet.

Etter det nye forslaget må du også ha en dom. Regjeringa fronter dette som en positiv endring, og påstår at det blir enklere for offeret fordi hun ikke lenger trenger å søke om voldsoffererstatning selv. Å påstå at endringen gjør det enklere er villedende informasjon. Etter det nye forslaget skal hun få voldsoffererstatning automatisk tilkjent av retten. Men lovforslaget tar ikke høyde for at 80 % av anmeldte voldtekter aldri når rettsapparatet, men blir henlagt av politiet.

Konsekvensen av forslaget er derfor at svært få voldsutsatte kvinner vil oppfylle vilkårene for voldsoffererstatning i framtida. Da vil de fleste voldsutsatte tvinges til å gå til sivilt søksmål for å få erstatning. Regjeringa gjør med dette situasjonen til voldsofre enda verre, og privatiserer konsekvensene av vold.

I et sivilt søksmål kan voldsofferet, hvis hun taper, bli tvunget til å betale saksomkostningene til gjerningsmannen i tillegg til sine egne. Saksomkostningene vil ofte være flere hundre tusen kroner, og dette er en risiko de færreste har anledning til å ta.

Det er grunn til å tro at utbetalingene av voldsoffererstatning blir mer effektive som regjeringa hevder, men dette vil komme svært få kvinner til gode. Kvinnefronten og jeg er enig i at dagens ordning fungerer dårlig. For få kvinner får innvilget voldsoffererstatning, og saksbehandlingstida på 5-18 måneder er for lang. Fremfor å bygge ned ordninga, må vi styrke den og sørge for at flere kvinner får den erstatninga de har rett på, på et tidspunkt hvor de kan bruke den til å få helsehjelpen de trenger for å komme seg videre.

Jeg støtter derfor Kvinnefronten sine krav:

  • Ordninga med voldsoffererstatning må styrkes, ikke svekkes
  • Retten til erstatning gjennom søknad må bestå
  • Kontoret for voldsoffererstatning må få flere ansatte, slik at søknader kan behandles raskere
  • Voldsoffer må få dekket sitt reelle tap. Dagens øvre grense må fjernes
  • Ordninga med voldsoffererstatning må gjøres mer kjent blant folk