Høringssvar fra Vivian Skaten Nesse

Dato: 04.12.2020

Terskelen for å få innvilget voldsoffererstatning blir for høy med det nye lovforslaget og ansvaret legges på voldsofrene (høringsnotatets punkt 1.1 og 8.5.1 – Krav om dom). Lovforslaget vil privatisere og individualisere konsekvensene av vold.

Jeg tilslutter meg høringsuttalelsen fra Norske kvinnes sanitetsforening:

N.K.S. advarer mot det vi opplever er en privatisering av vold og mener at så lenge vold mot kvinner sjeldent ender i fellende dom, må den eneste anerkjennelsen tilgjengelig, nemlig voldsoffererstatning bli enklere og mer tilgjengelig og fortsette å være et kollektivt ansvar. Tilgangen på voldsoffererstatning er allerede for snever. N.K.S. fraråder på det sterkeste å innskrenke voldsutsattes mulighet til erstatning ytterligere.