Høringssvar fra Anonym 36

Dato: 04.12.2020

Jeg vil uttrykke sterk motstand mot forslaget. Forslaget om at

den voldsutsatte må gå til sivilt søksmål mot skadevolder og få dom for erstatning for å kunne

få erstatning fra staten innebærer en omfattende svekkelse av voldsutsattes rettigheter, og vil

medføre at langt færre får erstatning. Årsakene til dette er at hindringene for å gå til sivil

rettssak er mange. I tillegg vil de voldsutsatte som rammes av de sakstypene som er foreslått å

ta ut fra voldsoffererstatningsordningen miste muligheten til å få erstatning.

Jeg vil derfor på det sterkeste fraråde stortinget å vedta disse endringene.