Høringssvar fra Anonym 7

Dato: 04.12.2020

Justis- og beredskapsdepartementets forslag om ny lov om erstatning fra staten vil føre til at et flertall av voldsoffer fratas retten til voldsoffererstatning og ramme de svakeste og mest sårbare i samfunnet.

Etter det nye forslaget må du også ha en dom. Regjeringen fronter dette som en positiv endring, og påstår at det blir enklere for offeret fordi hun ikke lenger trenger å søke om voldsoffererstatning selv. Å påstå at endringen gjør det enklere er villedende informasjon. Etter det nye forslaget skal hun få voldsoffererstatning automatisk tilkjent. Men lovforslaget tar ikke høyde for at 80% av anmeldte voldtekter aldri når rettsapparatet, men blir henlagt av politiet.

Konsekvensen av forslaget er derfor at svært få voldsutsatte kvinner vil oppfylle vilkårene for voldsoffererstatning i fremtiden. Da vil de fleste voldsutsatte til å gå til et sivilt søksmål for å få erstatning. Regjeringen gjør med dette situasjonen til voldsofre enda verre, og privatiserer konsekvensene av vold.

I et sivilt søksmål kan voldsofferet, hvis hun taper, bli tvunget til å betale saksomkostningene til gjerningsmannen i tillegg til sine egne. Saksomkostningene vil ofte være flere hundre tusen kroner, og dette er en risiko de færreste har anledning til å ta.

Det er grunn til å tro at utbetalingene av voldsoffererstatning blir mer effektive som regjeringen hevder, men dette vil komme svært få kvinner til gode. Kvinnefronten og jeg er enig i at dagens ordning fungerer dårlig. For få kvinner får innvilget voldsoffererstatning, og saksbehandlingstiden på 5 -18 måneder er for lang. Fremfor å bygge ned ordningen, må vi styrke den og sørge for at flere kvinner får den erstatningen de har rett på, på et tidspunkt hvor de kan bruke den til å få den helsehjelpen de trenger for å komme seg videre.

Jeg støtter derfor Kvinnefronten sine krav:

  • Ordningen med voldsoffererstatning må styrkes, ikke svekkes
  • Retten til erstatning gjennom søknad må bestå
  • Kontoret for voldsoffererstatning må få flere ansatte, slik at søknader kan behandles raskere
  • Voldsoffer må få dekket sitt reelle tap. Dagens øvre grense må fjernes
  • Ordningen med voldsoffererstatning må gjøres mer kjent blant folk