Høringssvar fra Statens pensjonskasse

Dato: 04.12.2020

HØRINGSUTTALELSE – Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

Det vises til høringsnotat 04.09.20 fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Statens pensjonskasse behandler krav etter yrkesskadeforsikringsloven for statsansatte, og vi har merknader til om spørsmålet om oppreisningserstatning bør innlemmes i yrkesskadeforsikringsloven.

Merknader:

Det er få yrkesskadesaker hvor voldsoffererstatningsordningen er subsidiær. De fleste yrkesskadesaker omhandler skade eller sykdom som følge av den særlige risiko som arbeidsforholdet representerer – uten at konkrete personer kan bebreides som sådan. For eksempel fallskader som følge av glatt underlag eller lungeplager som følge av yrkesmessig eksponering av skadelige stoffer. Hvis oppreisningserstatning blir innlemmet i yrkesskadeforsikringsloven, vil dette medføre at bestemmelsen om oppreisning vil gjelde også andre typer saker, ikke bare i saker om vold og seksuelle overgrep. Dette medfører administrative- og økonomiske konsekvenser som ikke er utredet.

Etter vårt syn har oppreisningsinstituttet tettere tilknytning til straffesaken og gjerningspersonens skyld. Det kan også gjelde andre skyldkrav for å få erstatning for økonomisk tap gjennom yrkesskadeerstatningsordningen enn etter voldsoffererstatningsordningen. Statens pensjonskasse mener videre at den skjønnsmessige utmålingen av oppreisning og tolkning av straffelovens bestemmelser ligger utenfor de regelsett og ansvarsgrunnlag som naturlig hører inn under yrkesskadeforsikringen.

Dersom oppreisningserstatning likevel skal innlemmes i yrkesskadeforsikringsloven, er vi enig med utvalget om at terskelen for hvilke voldshandlinger som skal utløse oppreisning, bør være noe høyere for polititjenestepersoner enn andre. Dette må sees i sammenheng med at arbeidsulykkebegrepet i yrkesskadeforsikringsloven er «relativisert». Dette betyr at i enkelte yrker vil det å skli, falle eller bli dyttet overende være tilstrekkelig ulykkeshendelse, mens dette er innenfor rammen for arbeidet til andre yrker, og vil da falle utenfor arbeidsulykkesbegrepet. Statens pensjonskasse er også enig med utvalget om at personskader pådratt i forbindelse med yrkesdeltagelse i militære operasjoner ikke bør være omfattet.

Enkelte andre forhold må vurderes nærmere, herunder spørsmålet om oppreisning skal være omfattet av refusjonsordningen til trygden som forsikringsselskapene betaler for og om regress mot skadevolder er en forutsetning. I yrkesskadesaker er skadelidte henvist til å klage til Finansklagenemda. Det er derfor hensiktsmessig at Finansklagenemda også behandler klager på oppreisningserstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.