Høringssvar fra Linn Paule

Dato: 04.12.2020

Høringssvar til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte:

Justis- og beredskapsdepartementets forslag om ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte vil føre til at et flertall av voldsoffer fratas retten til voldsoffererstatning og ramme de svakeste og mest sårbare i samfunnet.

Etter det nye forslaget må du også ha en dom. Regjeringa fronter dette som en positiv endring, og påstår at det blir enklere for offeret fordi hun ikke lenger trenger å søke om voldsoffererstatning selv. Å påstå at endringen gjør det enklere er villedende informasjon. Etter det nye forslaget skal hun få voldsoffererstatning automatisk tilkjent av retten. Men lovforslaget tar ikke høyde for at 80 % av anmeldte voldtekter aldri når rettsapparatet, men blir henlagt av politiet.

Konsekvensen av forslaget er derfor at svært få voldsutsatte kvinner vil oppfylle vilkårene for voldsoffererstatning i framtida. Da vil de fleste voldsutsatte tvinges til å gå til sivilt søksmål for å få erstatning. Regjeringa gjør med dette situasjonen til voldsofre enda verre, og privatiserer konsekvensene av vold.

I et sivilt søksmål kan voldsofferet, hvis hun taper, bli tvunget til å betale saksomkostningene til gjerningsmannen i tillegg til sine egne. Saksomkostningene vil ofte være flere hundre tusen kroner, og dette er en risiko de færreste har anledning til å ta.

Det er grunn til å tro at utbetalingene av voldsoffererstatning blir mer effektive som regjeringa hevder, bl.a. fordi færre får søkt, fordi man har få domfellelser, så dette vil komme svært få kvinner til gode. Dagens ordning fungerer dårlig. For få kvinner får innvilget voldsoffererstatning, og saksbehandlingstida på 5-18 måneder er for lang. Fremfor å bygge ned ordninga, må vi styrke den og sørge for at flere kvinner får den erstatninga de har rett på, på et tidspunkt hvor de kan bruke den til å få helsehjelpen de trenger for å komme seg videre.