Høringssvar fra Landsforeningen for PTSD

Dato: 18.11.2020

HØRING - LOV OM ERSTATNING FRA STATEN TIL VOLDSUTSATTE

Landsforeningen for PTSD er en medlemsorganisasjon som har som hovedformål å være en

samlende og informerende aktør rundt PTSD og traumer, med fokus på å øke forståelsen og

kjennskapen rundt PTSD/traumer.

Landsforeningen for PTSD har vurdert departementets forslag til ny voldsoffererstatningslov.

Forslaget til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte forutsetter at nærmest alle må ha

dom for å få voldsoffererstatning. Vi er av den oppfatning at dette kan være svært vanskelig

for mange skadelidte med helsemessige problemer, og umulig for enkelte med alvorlige

skader/sykdommer. Vi anser derfor, på medisinsk grunnlag, at det nye forslaget vil medføre

en alvorlig svekkelse av dagens voldsoffererstatningsordning, og anmoder om at dagens

erstatningsordning heller opprettholdes og forbedres.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en alvorlig diagnose, som settes for enkelte personer

som har vært vitne til eller opplevd svært belastende eller livstruende/katastrofale hendelser,

som drapsforsøk, voldtekter mv. Karakteristisk for PTSD er at den traumatiske hendelsen

fremkaller svært sterke reaksjoner hos den som bevitner eller opplever hendelsen. Det er

svært vanlig at mennesker med PTSD gjenopplever de traumatiske hendelsene gang på gang

gjennom påtrengende minner (flashbacks), drømmer eller mareritt, og at de vil unngå all

aktivitet og situasjoner som kan minne om den traumatiske hendelsen. Kjennetegn på PTSD

er blant annet forhøyet kroppslig alarmberedskap, vaktsomhet, skvettenhetsreaksjon og

søvnløshet. Reaksjonene vekkes ofte når personene gjenopplever de traumatiske hendelsene,

som ved møte med gjerningspersoner mv., og vil på den måten forsterke den opprinnelige

reaksjonen til traumet.

Det vil være svært vanskelig for personer med PTSD, for noen umulig, å gå til sivil rettssak

mot skadevolderen. Det å gå til sak mot en/flere personer som har forårsaket at man er påført

PTSD, måtte forholde seg til vedkommende så lenge den rettslige prosessen pågår, og å møte

vedkommende i en rettssak, vil svært ofte medføre en gjenopplevelse av det som har skjedd,

og for mange en retraumatisering. Ikke bare vil det være vanskelig/umulig for mange med

PTSD, men det er i tillegg en stor fare for en ytterligere forverring av helsen/den medisinske

situasjonen. År med helsemessig behandling kan ødelegges eller settes tilbake, og man kan i

verste tilfeller risikere at de tar katastrofale valg.

Vi tenker at også andre med helsemessige problemer, skader eller sykdommer, også vil ha

svært vanskelig for å gå til rettssak mot skadevolder(e).

I saker med flere voldsutøvere, og i tilfelle med flere (forsvars)advokater på den andre siden,

vil det å gå til rettssak bli svært vanskelig for mange, umulig for noen. Dette gjelder spesielt

de som har alvorlige personskader, som PTSD, men også andre med lignende diagnoser. En

ting er å møte i en straffesak, hvor man kan gå etter egen forklaring og hvor det er politi eller

statsadvokat mv tilstede, som kan være vanskelig nok, noe annet er å føre rettssak helt alene.

Det er også andre forhold som vil gjøre det vanskelig å gå til rettssak, som økonomiske

for-hold, fornærmedes alder (vanskelig for unge å gå til rettssak), relasjon til gjerningsperson

(f. eks. i drapssaker/drapsforsøkssaker, overgrepssaker og familievold) mm.

Vi anmoder derfor - på det sterkeste – om at det nye lovforslaget ikke vedtas.

Videre mener vi at voldsoffererstatningsmyndighetene ikke har den tilstrekkelige medisinske

kompetanse for å behandle saker som gjelder PTSD. Vi er av den oppfatning at både Kontoret

for voldsoffererstatning og klageinstans bør ha psykolog eller psykiater som har kompetanse

mht. skader etter traumatiske hendelser mv.

Vedlegg