Høringssvar fra Stavanger bispedømmeråd

Ny organisering av det praktisk-teologiske seminar

Dato: 15.06.2015

Svartype: Med merknad

Stavanger bispedømmeråd støtter departementets forslag om at Det praktisk-teologiske seminar (PTS) overføres til Universitetet i Oslo og innlemmes i Det teologiske fakultet (TF). Bispedømmerådet støtter også forslaget om at Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN) overdras til Den norske kirke, og dermed videreføres som en egen kirkelig eid utdanningsinstitusjon.