Høringssvar fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Høringssvar fra Sør Hålogaland Organisering av praktisk teologisk utdanning

Dato: 20.07.2015

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringen «Organisering av praktisk-teologisk utdanning – etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke» gitt av Kulturdepartementet i brev av 20. apr 2015. Høringen inneholder forslag til ny organisering og ny organisasjonstilknytning for institusjonene Det praktisk-teologiske seminar (PTS) og Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN).

Sør-Hålogaland biskop og Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter departementes forslag om at PTS overføres til Universitetet i Oslo (UiO) og blir en del av Teologisk Fakultet (TF).

KUN har med bakgrunn i historikken for opprettelsen av utdanningsinstitusjonen en særlige oppgave med å holde fokus på nordnorsk kirkelig kontekst og samisk kirkeliv. Dette tror vi best ivaretas ved at KUN organisasjonsmessig gis tilknytning til Den norske kirke når denne er etablert som rettssubjektet. Vi støtter også her departementets forslag i høringsnotatet.

Sør-Hålogaland biskop og Sør-Hålogaland bispedømmeråd ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å ta stilling til hvilken form en slik organisasjonstilknytning bør ha. Men vi vil peke på viktigheten av at man sikrer verdier som god faglighet, akademisk uavhengighet, at studiepoeng kan opparbeides, forskning kan foregå og at KUN gjennom sin oppgave oppleves relevant for det praktiske nordnorske kirkeliv. Det er samtidig også viktig i prosessen som kommer etter dette at det gis rammer og legges til rette for avtaler med andre utdanningsinstitusjoner og universiteter som sikrer disse verdiene.