Høringssvar fra Studentlaget PF på TF

Svar på høring om organisering av PTS og KUN

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet

Kirkeavdelingen

P.B. 830 Dep

0030 Oslo

 

Oslo 30. juni 2015

 

Studentlaget PF på TF

v/Geir Wiknes

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Blindernveien 9

P.B. 1023 Blindern

0137 Oslo

 

 

 

Høringssvar

 

”Organisering av praktisk-teologisk utdanning –

etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke”

 

Vi viser til Kulturdepartementets høring høringsbrev av 20.4.2015. Studentlaget av Den norske kirkes presteforening ved Det teologiske fakultet (PF på TF) ønsker med dette å la seg høre i saken om fremtidig organisering av Det praktisk-teologiske seminar (PTS) ved Universitetet i Oslo (UiO).

 

Vi er i all hovedsak enige med Kulturdepartementet og ser det som hensiktsmessig at cand.theol-graden beholdes som den er ved UiO. Dette innebærer at studiet blir mer helhetlig og oversiktlig for studentene ved at hele graden tilbys ved én institusjon. Vi er også opptatt av at universitetet kan representere en høyning og sikring av kompetansen ved PTS.

 

For PF på TF har kirkelig relevans mye å si for studiet, og vi er opptatt av at vi får en kompetanse fra cand.theol-studiet som Den norske kirke og andre kirke-, tros- og livssynssamfunn har glede og nytte av. Det er like vel vår mening at Den norske kirke selv må ta ansvaret for å gi studenter tilknytning underveis i studiet, ut over det praksis og studentenes egne initiativ gjør. Dette er bispemøtets program for teologiske studenter, Veien til prestetjenesten (VTP), med på.

Videre er vi av den oppfattelse at rekruttering til studiet og gjennomføringsgraden om noe vil styrkes om PTS og TF representerer én enhet med én administrasjon og generell forutsigbarhet for studentene. På samme måte skulle vi gjerne se at Departementet så parallellen til Kirkelig utdanning i Nord (KUN), og studentenes tilsvarende behov for tilknytning til Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet (UiT). PF på TF forstår like vel Kulturdepartementets syn om KUNs særlige mandat i nord som tungtveiende. Spørsmålet vi stiller oss er like vel om teologistudiet og -studentene ved UiT vil bli påført ytterligere ulemper enn de har ved dagens ordning. Religionsvitenskapelig og praktisk-teologiske fag bør, som ved TF og PTS, kunne knyttes tettere og dermed styrke det tverrfaglige arbeidet ved universitetene.

 

Som vi har nevnt, Kulturdepartementets anliggender i høringen om PTS etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke, gis vår tilslutning med de merknader vi har nevnt over. Teologistudentene i presteforeningen ser fram til en endring som har pekt seg ut som fordelaktig for oss studenter.

 

Med hilsen

Den norske kirkes presteforenings studentlag ved Det teologiske fakultet

 

 

Geir Wiknes

Leder