Høringssvar fra Borg biskop og bispedømmeråd

Høringssvar ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegget.

Vedlegg