Høringssvar fra Biskop Stein Reinertsen

Ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar

Dato: 03.07.2015

Svartype: Med merknad

Høring – Ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar

 

Den norske kirkes forhold til teologiutdanningen

Agder og Telemark biskop vil understreke at denne saken reiser en videre problemstilling enn bare det kortsiktige spørsmålet om hvordan Det praktisk-teologiske seminar (PTS) og Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN) skal organiseres etter at et tydelig skille mellom stat og kirke er gjennomført. Den større sammenhengen som dette hører inn under, men som utredningen ikke tar opp i særlig omfang, handler om Den norske kirkes (DNK) forhold til profesjonsutdanningen av prester i kirken.

Utredningen anbefaler at PTS blir innlemmet i Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo, og dermed avviklet som kirkelig institusjon. KUN skal derimot bli lagt inn under Kirkerådet. Da vil det ikke være andre formelle bånd mellom DNK og teologistudiet enn de som gjelder i forhold til KUN. Dermed blir en allerede eksisterende kritisk situasjon ytterligere tilspisset. DNK kan i lengden ikke akseptere at det ikke gjelder noen konfesjonelle rammer for de som arbeider med den praktisk-teologisk kirkelige utdanningen i DNK. Det er avgjørende at studentene blir gjort kjent med evangelisk-luthersk forståelse av kirken og prestetjenesten, og at denne forståelsen blir formidlet av folk som selv tilhører denne kirken, og helst også har gjort tjeneste i den. I dag er det dette som gjelder ved de teologiske lærestedene, men hvordan det vil bli om noen år, kan ingen vite.

Den utredningen som nå er ute til høring tar, som nevnt bare i liten grad opp dette problemet. I den grad det skjer, blir det gjort heller overfladisk. Et eksempel på dette finner vi på s. 17. Her skriver man at en løsning med et kirkelig praktisk-teologisk seminar som kunne samarbeide med alle de aktuelle lærestedene, «ville … innebære en betydelig reduksjon i de teologiske lærestedenes mulighet til å gi en relevant presteutdanning med teori og praksis integrert som for andre kirkelige profesjonsstudier». Dette er etter vår mening ikke en nødvendig utvikling. En kan for eksempel tenke seg at alle, eller en del av, lærerne som underviste i praktisk teologi, var tilsatt ved et kirkelig praktisk-teologisk seminar, men arbeidet ved de ulike lærestedene etter den strukturen og de planene som der var gjeldende. Slik kunne både integreringen og det konfesjonelle bli tatt vare på. Også andre modeller kan her tenkes for å ivareta det samme.

Når en ny kirkeordning er på plass, bør DNK sammen med de aktuelle lærestedene starte arbeidet med denne utfordringen, og som ikke bare handler om presteutdanningen, men om alle de kirkelige profesjonsutdanningene.

 

Høringsnotatets anbefaling

Mens vi venter på en mer grunnleggende drøfting av hele den kirkelige utdanningen, er det i den nåværende situasjonen for PTS sitt vedkommende trolig ingen andre realistiske alternativ enn at PTS overføres til Universitet i Oslo.

Det er derimot ikke innlysende hvorfor KUN ikke kan overføres til Universitetet i Tromsø. Det virker søkt at bare denne ene institusjonen skal holde fram som en ren kirkelig organisasjon. Det vil være uheldig om det skapes et inntrykk av at KUN har status som kirkens offisielle og representative lærested. Dette ville ikke svare til de faktiske forhold innen den praktiske teologien.

Denne innvendingen er likevel ikke så avgjørende at vi vil gå mot den modellen som utredningen foreslår, så fremt en løsning med Universitetet i Tromsø ikke er mulig eller alternativt at KUN legges til den planlagte sammenslåingen av Diakonhjemmet, Misjonshøyskolen, Betanien og Haraldsplass.

 

Kristiansand 3. juli 2015

Stein Reinertsen

Biskop i Agder og Telemark

Vedlegg