Høringssvar fra Hamar bispedømmeråd

Høringssvar fra Hamar bispedømmeråd - ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg