Høringssvar fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Dato: 31.01.2018

Svartype: Med merknad

 

 

Til Forsvarsdepartementet                                                                               Oslo, 1. februar 2018

 

 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) takker for mulighetene til å svare på Forsvarsdepartementets nye forslag til endring av nåværende Tjenesteordning for feltprester

til Forskrift om tros- og livssynstjeneste.

 

Forsvaret har gjennom mange år vært en foregangsinstitusjon for tilpasning til mangfoldet blant befolkningen med f.eks. bekledning, mattilbud og helligdagsfri for ikke-kristne soldater. Bare det siste året er det innført endringer på følgende områder;

Det er tilsatt en feltimam og en feltlivsynshumanist i to yrkesmilitære stillinger.

Det er tilsatt en feltprest fra den ortodokse kirke i en 6 + 6 måneders prosjektstilling.

To feltprester fra et annet kristent trossamfunn enn Den norske kirke avtjener for tiden sin verneplikt. Nye heraldiske symboler er tatt i bruk som i sin utforming enten er inkluderende eller identifiserer andre tro- og livssyn enn det kristne.

 

STL ønsker å gi Forsvaret honnør for dette og for de endringene de nå foreslår. Ikke minst Forsvarets vektlegging av Grunnloven som nedfeller at alle tros- og livssynssamfunn skal likebehandles og understøttes på lik linje med Den norske kirke.

 

  1. Ny forskrift for tjenesten:   
  2. Forslaget innebærer også ny og mer inkluderende terminologi for tjenesten, personellet og avdelingen, hvor «tros- og livssynstjeneste» er forslag til ny terminologi for tjenesten og «Forsvarets tros- og livssynskorps» for avdelingen. Som ny betegnelse for personellet har det vist seg vanskelig å finne en felles dekkende betegnelse. Den tradisjonelle og vel innarbeidede betegnelsen «feltprest» videreføres for kristne feltprester, samtidig som det kan etableres tilsvarende begreper for annet personell, som for eksempel «feltimam».
  3. Forslaget innebærer at den militære tjenesteplikten som på visse vilkår gjelder for prester i Den norske kirke og prester og forstandere i registrerte trossamfunn utvides til også å omfatte personell fra livssynssamfunn.
  4. Ny stillingsstruktur: 
  5. Innad i korpset arbeides det for tiden med et forslag til implementering av en stillingsstruktur med prinsipper for tros- og livssynsfordeling av stillinger på leder-, mellomleder- og avdelingsnivå.

STL ser at det er flere uavklarte begreper og problemstillinger som også vil gjelde for andre institusjoner som f.eks. kriminalomsorgen, helse- og omsorgssektoren og hvordan utdanning av egnet personell kan defineres og utvikles. Forholdet til utsenderorganisasjoner, hva som ligger i begrepet «tilsyn», sertifisering av personell og aktiv medvirkning fra de ulike tros- og livssynsamfunn er noen slike problemstillinger. Det vil være ulike holdninger i STL til hvordan »tilslutning til forsvarets verdier» vil oppfattes.

 

Når det gjelder nye stillingstitler for personell fra tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, forstår STL at det er vanskelig å finne perfekte løsninger som kombinerer etablert praksis og nye behov. Det er mange forhold som skal ivaretas når titler fastsettes, men STL vil be om at det legges stor vekt på hva sendeorganisasjonen selv ønsker som tittel for «sitt» personell i Forsvaret. Dette vil være i tråd med religions- og livssynsfriheten og FNs Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief (1981), hvor det vektlegges at trosfriheten innebærer rett til å selv utnevne passende ledere etter religionen/livssynets egne krav og standarder.

STL mener videre det vil være en styrke om det lar seg gjøre at alle titler følger samme mal (at alle heter noe med «felt-» eller noe med «(tros- og livssyns)veileder» eller et annet felleselement) for å understreke at det er snakk om et kollegium av tilsvarende stillinger.»

 

Kanskje hadde det vært mer hensiktsmessig om Forsvaret hadde ventet til ny lov om tros- og livssynssamfunn, samt Stortingsmeldingen om tros- og livssynspolitikk var ferdig behandlet. Dersom det av formelle årsaker er slik at Forsvaret må foreta endring nå, støttes disse forbedringene.

 

STL samler hele bredden av ulike tros- og livssynssamfunn (14 medlemsorganisasjoner) i Norge. Det er STLs AU som avgir høringssvar, saken har vært behandlet og AU stiller seg med dette bak disse forslagene.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen,

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn v/

 

 

                                     

Britt Strandlie Thoresen                                                           Ingrid Rosendorf Joys

styreleder                                                                                generalsekretær

 

 

 

 

 

 

Vedlegg