Høringssvar fra Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme (OKB) viser til Forsvarsdepartementets høringsbrev om "Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset - forskrift om tros- og livssynstjeneste".

Dato: 26.01.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg