Høringssvar fra Befalets Fellesorganisasjon

BFOs merknader til "Ny tjenesteordning for felprestkorpset - forskrift om tros- og livssynstjeneste

Dato: 01.02.2018

Svartype: Med merknad

NB! Kanseller forrige utgave. Denne gjelder.

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) viser til Høringsbrev, høringsnotat og forslag til nye forskrifter om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret.

Vår uttalelse tar utgangspunkt i høringsbrev og forslag til forskrift. Når departementet har brukt forsvarsstaben, leser vi dette som Forsvarssjef, da staben forutsettes å uttale seg på vegne av Forsvarssjef.

1. BFO er enig i at tros- og livssynstejeneste i Forsvaret blir regulert gjennom en forskrift.

I høringsbrevets side 1 siterer departementet lovteksten fra lovproposisjon Prp. 102 L (2015-2016) pkt 7.1.4. I opplistingen nederst på side 1 under bokstav c) synes det som om ordet ikke er falt ut av teksten. I motsatt fall vil det være urimelig at en som allerede har gjennomført sin verneplikt, skal pålegges en ny. Er teksten korrekt, forstår vi teksten som at en som har gjennomført deler av verneplikten, bfår utsettelse, blir ordinert og ved avtjening av resttjenesten så kan han/hun kalles inn som feltprest tilsvarende. Det vil være urimelig at de som har gjennomført hele verneplikttjenesten skal pålegges en ny vernepliktjeneste. BFO har ikke gått inn i forarbeidene til proposisjonen, det kan være at vi har tolket teksten i høringsnotatet feil.

2. BFO er enig i at det nye tjenestefeltet benevnes tros- og livssynstjeneste og at dette reguleres gjennom en forskrift. Vi er derved også enig i at nytt navn blir Forsvarets tros- og livssynskorps. Som en konsekvens og behovet for identifisering er vi enige at begrepet feltprest videreføres og at man tilsvarende bruker feltlivssynshumanist og feltimam.

3. Til høringsbrevets omtale av § 4 er BFO enige om at man etablerer forskjellige bransjetegn for å identifisere tros- og livssyn.

4. Til høringsbrevets omtale av § 5 Sertifisering og tilsyn. BFO er enig i store deler av teksten, men er skeptisk og tildels uenig i å etablere intensjonsavtaler for akademikere som ikke er basert på allerede etablerte samarbeidsavtaler mellom Forsvaret og aktuellt tros- og livssynssamfunn. Slike intensjonsavtaler vil uthule hensikten med samarbeidsavtaler, herunder hensikten med sertifisering og tilsyn. BFO mener at forslaget til forskriftens § 5 siste avsnitt underbygger vårt svar og at høringsbrevet ikke derved kan brukes som hjemmelsgrunnlag ifh til å forstå forskriftsteksten.

5. Til høringsbrevets tekst om forskriftens § 6. BFO er uenig i at Forsvarsdepartementet i forskriftsform skal eskludere Forsvarssjefen i å uttale seg om enhver endring som kan innvirke på tjenesten han er etatsjef for. Det finnes ingen tids- eller faglige argumenter for å frata Forsvarssjefen en utalerett på forhold som kan innvirke på den tjenesten han er satt til å lede.