Høringssvar fra IKT-Norge

Høringsinnspill Forslag til forskriftsbestemmelser fort aksjesparekonto

Dato: 10.05.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsnotat datert 23.03.2017 vedrørende forslag til forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto («Forslaget»).

IKT-Norge og Fronteer er på generelt grunnlag positive til forslaget om aksjesparekonto, og mener dette gir en fornuftig beskatning av langsiktige investeringer i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond.

IKT-Norge er bransjeorganisasjonen til den norske digitale næringen med over 450 medlemsbedrifter. www.ikt-norge.no  Finanssektoren digitaliseres raskt og Fronteer Solutions er en av våre aktive medlemsbedrifter innenfor fintech-sektoren.

Fronteer Solutions AS («Fronteer», org.nr. 995 404 133) er et norsk verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning. Fronteer tilbyr i dag ett verdipapirfond, Fronteer Harvest, som distribueres direkte til sluttkunder gjennom tjenesten www.harvest.online.

IKT-Norge og Fronteer har følgende merknader som etter vår oppfatning er avgjørende for å sikre mest mulig effektiv konkurranse mellom tilbydere av aksjesparekonto og unngå innlåsningseffekter for kontohavere:

  1. Kontohavere må kunne flytte deler av sine midler skattefritt mellom aksjesparekontoer hos ulike tilbydere (punkt 5.1)
  2. Rapporteringsformat og –regler bør følge en gitt standard, eventuelt fastlegges ved forskrift
  3. Vi ber Departementet vurdere strenge regler i form av et forbud mot eller et tak på returprovisjoner eller andre prisregler tilbydere av aksjesparekonto har adgang til å motta eller kreve fra tilbydere av eksterne aksjefond som kan føres på aksjesparekonto
  4. Vi ber Departemente forlenge overgangsperioden utover 2017, eventuelt fastsette en periode på 6 måneder fra ordningen formelt vedtas til den i praksis trer i kraft.

 

  1. Regler om overføring av aksjesparekonto til annen tilbyder

IKT-Norge og Fronteer er positive til at mottakende tilbyder ikke skal ha plikt til å motta alle verdipapirer på en aksjesparekonto i forbindelse med skifte av tilbyder, utover de verdipapirer som tilbys andre kontohavere som tegner aksjesparekonto direkte hos dem.

1.1 Delvis flytting av midler mellom tilbydere

Det er naturlig å se for seg at kunder vil kreve at en investering i aksjefond føres innenfor en aksjesparekonto. Av konkurransemessige hensyn er det etter vår oppfatning avgjørende at kontohaver har rett til å flytte deler av sine verdipapirer og kontantbeholdning mellom ulike aksjesparekontoer uten beskatning. Dersom tilbydere kan kreve at kontohavere må overføre hele beboldningen kan dette føre til at kontohavere låses inne hos tilbyderen(e) som tilbyr det bredeste universet av verdipapirer, og dermed hindre et effektivt flyttemarked. Et slikt krav kan også utgjøre etableringshinder for nye tilbydere ettersom det er ressurskrevende å håndtere aksjesparekontoer med mange ulike verdipapirer.

Vi er kjent med at potensielle tilbydere vil argumentere mot delvis flytting av praktiske og ressursmessige hensyn. Delvis flytting kan imidlertid gjennomføres på en enkel måte. Ettersom midlene på en aksjesparekonto er likvide (lett å verdsette), bør regelen være at innskudd og skjermingsfradrag (skatteposisjonen) fordeles basert på markedsverdi av midler som flyttes og markedsverdi av beholdningen som beholdes. Det vil også være forenklende om det tillates overføring av kontanter i tillegg til verdipapirer.

Vi vil derfor anmode Departementet om å foreta endringer i skatteloven § 10-21 slik at det åpnes for skattefri flytting av verdipapirer og kontanter mellom kontohavers aksjesparekontoer.

 

  1. Standarder for rapportering og utveksling av data

Etter vårt syn er det også ønskelig at all rapportering og utveksling av data ved flytting av verdipapirer og kontantbeholdning mellom tilbydere skjer gjennom fastsatte, enkle standarder.

  1. Produkt- eller prisregler som kan svekke konkurransen i markedet

Vi deler departementets syn på at gebyrstruktur og størrelsen på gebyrene kun skal reflektere tjenestene knyttet til selve aksjesparekontoen (punkt 3.4 i Forslaget).

Vi ønsker imidlertid å gjøre Departementet oppmerksom på andre produkt- eller prisregler som kan hindre en effektiv konkurranse mellom tilbydere av aksjesparekonto.

3.1 Returprovisjon

Dersom en tilbyder med egenforvaltede aksjefond ønsker å gjøre fondet tilgjengelig for kontohavere som har opprettet aksjesparekonto hos en annen tilbyder, er det sansynlig at sistnevnte vil kreve et distribusjonshonorar eller returprovisjon for å muliggjøre dette. Returprovisjon er i dag etablert praksis blant foretak som tilbyr handelsplasser, driver uavhengig rådgivning eller aktiv forvaltning. Markedsstandard for returprovisjon er ca 50 % av forvaltningshonorar.

Dersom det åpnes for at tilbydere kan kreve returprovisjon for eksterne aksjefond som tilbys på en aksjesparekonto, vil dette etter vår oppfatning svekke konkurransen mellom tilbydere av aksjefond. På generelt grunnlag vil det være vanskelig å konkurrere på pris mot tilbydere som mottar 100 % av honorar for egenforvaltede aksjefond og 50 % av honoraret for eksterne fond.

For å sikre mest mulig effektiv konkurranse ber vi derfor Departementet vurdere strenge regler i form av et forbud mot eller et tak på returprovisjoner tilbydere av aksjesparekonto har adgang til å motta eller kreve. Alternativt kan det tydeliggjøres i forskriften at eventuell returprovisjon skal belastes kontohaver som et eget gebyr som ikke er bakt inn i forvaltningshonoraret kunden betaler.

Vi vil i denne sammenheng vise til at Verdipapirlovutvalget, i sitt forslag til norsk implementering av MiFID II og MiFIR som ble fremlagt 20. januar 2017, «foreslår at det gjennomføres regler for returprovisjoner i tråd med MiFID II». Flertallet la vekt på at «MiFID II innfører strengere regler for verdipapirforetakets adgang til å betale og motta returprovisjoner enn gjeldende regler», mens «utvalgets mindretall, bestående av Forbrukerombudets representant, ville gå lenger og foreslår et generelt forbud mot returprovisjoner». 

 

  1. Overgangsordning

For små aktører med begrensede ressurser vil det ta tid å innhente nødvendige tillatelser for å utføre oppgavene som kreves av tilbyder av aksjesparekonto. Det vil også være tid- og ressurskrevende å få på plass en teknisk løsning som tilfredsstiler kravene fastsatt i forskriften.

Dersom loven vedtas med umiddelbar virkning vil dette gi etablerte aktører en betydelig konkuransemessig fordel («first-mover advantage»), noe som kan bidra til innlåsningseffekter for kontohavere og hindre effektiv konkurranse i markedet.

For å sikre mest mulig effektiv konkurranse i markedet ber vi derfor Departementet forlenge overgangsperioden til 2018.

 

  1. Øvrige kommentarer

Det framgår av Forslaget at avtale om aksjesparekonto skal inngås skriftlig. Det bør presiseres i forskriften at slik avtale også kan inngås elektronisk/digitalt uten kontohavers signatur på papir, forutsatt at tilbyder etterlever de krav som følger av hvitvaskingskingsloven med tilhørende forskrifter om identifikasjonskontroll.

 

Med vennlig hilsen

 

 

-----------------------------------------------------                                       -----------------------------------------------

Roger Schjerva                                                                                  Atle Christiansen

Sjefsøkonom, IKT-Norge                                                                   Daglig leder, Fronteer Solutions AS

 

 

Vedlegg