Høringssvar fra Skattedirektoratet

Dato: 14.12.2018

Høring - om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev og høringsnotat 1. november 2018. Departementet foreslår at långivere som yter lån til næringsvirksomhet gjennom en låneformidlingsplattform, unntas fra konsesjonsplikten for finansieringsvirksomhet dersom lånene ikke overstiger 1 million kroner pr. år. Departementet foreslår at unntaket tas inn som ny § 2-17 i finansforetaksforskriften.

Skattedirektoratet har ingen merknader til høringsforslaget.

Med vennlig hilsen

Heidi Skevik

Skattedirektoratet, rettsavdelingen