Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Dato: 18.12.2018

Virke representerer 21000 virksomheter i tjenesteytende næringer. Virksomhetene er inne i en dyptgripende omstilling, der investering i ny teknologi er avgjørende. Det gjelder både nystartede og etablerte bedrifter, og kapitaltilgang er avgjørende for bedriftenes muligheter til å omstille og utvikle seg.

Små og mellomstore bedrifter er stort sett avhengige av å hente kapitalen lokalt. Det er svært få eksempler på at norske små og mellomstore bedrifter har tilgang på kapital fra utlandet. De er avhengige av at eierne har egenkapital og at lokale aktører stiller opp når det er behov for å investere og utvikle virksomheten. Dette underbygges i NOU 2018:5. Kapitaltilgangsutvalget viser til at fremveksten av digitale plattformer som kobler investorer/långivere og gründere/bedrifter direkte sammen, kan innebære nye og økte finansieringsmuligheter for næringslivet. Folkefinansiering karakteriseres ved at selskaper/gründere gjennom en digital plattform henter inn mange relativt små beløp fra et relativt stort antall investorer – fra «folkemassene».

Folkefinansiering legger til rette for at bedriftene/gründerne kan nå ut til et større antall potensielle investorer og långivere. Det gjør det mulig å hente inn kapital til lave transaksjonskostnader, og det legger til rette for risikodeling mellom mange investorer og långivere. For investorene og långiverne kan folkefinansieringsplattformer gi tilgang til et større investeringsunivers og enklere tilgang til å investere i unoterte bedrifter.

Dette er bakgrunnen for at Stortinget har anmodet regjeringen om å rydde opp i regelverket for folkefinansiering. Virke er derfor glad for at Finansdepartementet med dette følger opp Stortingets anmodning. Konsesjonsplikten for utlån utover i ”enkeltstående tilfeller” innebar en hindring for folkefinansiering i Norge, og vi er glad for at denne hindringen fjernes.

Samtidig mener vi at en grense på én million kroner per år i samlet investering gjennom plattformene vil utgjøre en vesentlig begrensning for folkefinansiering, og således hindre kapitaltilgangen til små- og mellomstore bedrifter. Vi viser til at våre nordiske naboland og resten av Europa har betydelig høyere maksgrenser for utlån eller har fjernet slike grenser. Eksempelvis fjerner Sverige nå alle begrensninger på utlånsvirksomhet gjennom folkefinansiering. Virke ønsker primært at Norge følger Sverige når det gjelder regelverk for folkefinansiering. Subsidiært bør grensen økes til fem millioner kroner.