Høringssvar fra Lars Mjelde

På ville veier

Dato: 02.05.2016

Svartype: Med merknad

Man kan undre seg over hva det er man ønsker ved å la seg presse til å endre forskriften. 

Norwegian Airshuttle truer med søksmål dersom staten ikke tillater arbeidskraft fra andre land enn innenfor EU på norskregistrerte fly. 

Første spøsmål er hvorfor NAS ikke registrerer sine fly i f eks Thailand eller Singapore. 

Har Norge større fordeler av å ha disse flyene i norsk register enn å sysselsette innbyggerne?

Luftfartstilsynet sier at det ikke makter å gjøre bakgrunnssjekk på crew fra Asia, Afrika eller andre deler av verden på grunn av manglende tilgang på vedkommendes vandel. Samtidig innfører mannen regel som krever at en av disse "ukontrollerte" besetningsmedlemmene skal oppholde seg i cockpit dersom den ene piloten må ut. Samtidig må jeg, som øverste myndighet og garantist for flysikkerhet (kaptein), ta av meg belte, klokke og kulepenn for å gå på jobb. 

Dette er en trussel mot sikkerheten. 

De siste årene har det utviklet seg en komplisert struktur rundt en rekke flyselskaper. Driftstillatelsen (AOC) ligger i ett land. Flyene registreres i et annet, og opereres i et tredje. Pilotene kan ha sine sertifikater i et fjerde, og ha sin base i et femte, samt være ansatt i et selskap i et sjette land.

Det finnes eksempler på at det offentlige tilsynet med en slik organisering ikke fungerer optimalt, og at piloter vegrer seg for i det hele tatt å skrive rapport i frykt for konsekvensene. 

Nå vurderer man altså å ytterligere komplisere denne strukturen ved å tillate f eks asiatisk personell på norske fly - til tross for Tilsynets selvuttalte manglende evne til å føre tilstrekkelig tilsyn med organisasjonen. 

Dette gjøres for å imøtekomme eiere av flyselskaper og deres ønske om lavere kostnader, og derigjennom større profitt. 

Norge får ingen inntekter av denne profitten fordi selskapene er registrert utenlands. De ansatte bidrar heller ikke med inntekter til fellesskapet - de er nemlig ikke en del av fellesskapet. Norge vil få en langt større utgift fordi mange av dagens ansatte i luftfart vil stå uten jobb. Det vil være snakk om mange tusen personer bare i Norge. 

Det sies at denne endringen er viktig forsi luftfart er internasjonal, og folk ønsker billige flybilletter. Dette er tøv fra ende til annen! Internasjonal luftfart reguleres av overenskomster land og regioner imellom, og har ingenting med de ansatte eller billettpriser å gjøre. 

I Norge har vi et velfungerende sosialt velferdssystem som baserer seg på at alle bidrar. NAS, som denne saken gjelder, gjør ikke det. NAS har siden oppstarten mottatt favoriserende ytelser fra det offenlige gjennom en stor iver i å skape konkurranse. Greit nok. Men nå er NAS en stor og kraftik aktør, og kan, skal og bør forholde seg til de spillereglene som finnes. 

Man har inntil videre stoppet innføringen av den nye flyavgiften, bl a fordi man mener den er konkurransevridende til ulempe for NAS (noe det ikke er - de kan bare starte interlining selv). Med den regelendringen det nå er snakk om, vil konkurransevridningen gå i NAS' favør. Andre norske aktører vil aldri kunne, med eiernes velsignelse, ansette flygnede personell fra f eks Asia. Demed får NAS et fortrinn. 

Hvor skal asiatiske crew bo og betale skatt? Hva om det oppstår en tvist, hvilken myndighet skal løse tvisten? Hvem skal føre tilsyn med sertifikatinnehaveren?

Som flygende i Norge betaler jeg skatt, lar meg inspisere, lar meg kontrollere, er gjenstand for vandelsundersøkelser. Alt til fordel/i regi av norske myndigheter - selv om jeg har et europeisk sertifikat. 

Regelendringen som foreslås er uklok. Den vil, hvis gjennomført, medføre en økonomisk belastning for Norge. Videre vil tryggheten/sikkerheten reduseres, både generelt og for den enkelte ansatte. 

Regelen må for all del ikke endres.