Høringssvar fra Øyvind Warren

Luftfartsdirektørens høringssvar

Dato: 02.05.2016

Svartype: Med merknad

Det er presisert i høringsnotatet at forslaget til endring kun gjelder hvem som arbeider ombord i norskregistrerte luftfartøy som krysser grensen til Norge, og derfor en ønsker oppmykning og presisering av regelverket. Luftfartsdirektøren sin kommentar går derfor utover det som er foreslått for å bidra til å forbedre konkurranseevnen til selskaper med norskregistrerte luftfartøy. Luftfartstilsynet har tilsynsrett for alt personell ombord i norskregistrerte luftfartøy. Tilsynet har selv uttalt at de selv vannskelig kan klare å kontrollere personell fra tredjepartsland. Tilsynet oppfyller dermed ikke tilsynsplikten og sikrer dermed ikke forsvarlige arbeidsforhold for personell i tråd med intensjonene. Derfor må forslaget slik det er formet forkastes.