Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Svar på høringsbrev

Dato: 11.04.2016

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev datert 14.mars 2016.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til saken.