Høringssvar fra Direktoratet for arbeidstilsynet

SVAR PÅ HØRING - PRESISERING AV UTLENDINGSFORSKRIFTEN § 1-1 OM LUFTFART

Dato: 02.05.2016

Svartype: Med merknad

 

 

Høring - presisering av utlendingsforskriften § 1-1 om luftfart

 

Direktoratet for arbeidstilsynet viser til høringsbrev datert 14.03.16 vedrørende presisering av utlendingsforskriften § 1-1 om arbeidstakere i internasjonal luftfart.

 

Bakgrunnen for høringen er at utlendingsforskriften § 1-1 i dag ikke omfatter utenlandsk flypersonell som arbeider på norske fly, men kun utenlandsk flypersonell som arbeider på utenlandske fly. Dette innebærer at utenlandsk personell på utenlandske fly har rett til å arbeide i riket i perioder av inntil tre måneders varighet, mens utenlandsk personell på norske fly derimot må søke om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid for å kunne oppholde seg i Norge.

 

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har foretatt en grundig vurdering av hvorvidt dette strider mot Norges internasjonale forpliktelser, jf. Schengens grenseforordning som gjør Norge forpliktet til å gi utenlandsk flypersonell rett til forenklet innreise for såkalt "stop over"/mellomlanding. Arbeidstilsynet stiller seg bak lovavdelingens konklusjon om at det eksisterer motstrid mellom reglene om grensepassering i grenseforordningen i Schengenregelverket og utlendingsforskriftens krav til hvem som trenger oppholdstillatelse for å arbeide på norske fly i internasjonal trafikk.

 

Arbeidstilsynet er på denne bakgrunn enig med Arbeids- og sosialdepartementet i at det er nødvendig med en forskriftsendring i utlendingsforskriften § 1-1, slik at retten til innreise og opphold etter grenseforordningen også omfatter utenlandsk personell som arbeider på norske fly.

 

Med hilsen

Direktoratet for arbeidstilsynet