Høringssvar fra Tor Hugo Bauge

Kommentarer fra nylig avgått forsvarsliaison i Politidirektoratet

Dato: 05.12.2016

Svartype: Med merknad

Hei!

Tillater meg å komme med kommentarer på høringen i egenskap av nylig avgått liaison fra Forsvaret i Politidirektoratet (2011-2016).

  • Generelt er det positivt at AG foreslår en forenklet bistandsinstruks med vekt på at samfunnets beredskapsressurser utnyttes best mulig som overordnet prinsipp. Likeledes er det positivt at instruksen blir en forbedret mekanisme for å utløse Forsvarets bistand raskt og uten tap av unødig tid.
  • At det i paragraf 2 "Prinsipper for bistand" bringes inn plikt-begrepet er ubetinget positivt. Det er viktig å bevisstgjøre at Forsvaret har et samfunnsansvar og plikter å bistå politiet såfremt det ikke går utover akutte militære oppgaver. Det kunne også i denne paragrafen vært lagt inn et tilleggsprinsipp om at det er i det daglige samarbeidet på alle nivåer det skapes grobunn for god beredskap og samarbeide på tvers av etatene. Etatene bør derfor oppfordres til å utvikle lokalt samarbeid og samarbeid med naturlige partnere, eksempelvis mellom HV distrikt og politidistrikt, mellom GIer/garnisoner og aktuelt politidistrikt etc. Man bør i størst mulig grad gjensidig forplikte samarbeidet gjennom skriftlige avtaler.
  • Para 4 "Beslutningsprosedyre ved anmodning om bistand": Meget positivt at AG anbefaler å kutte den politiske behandlingen av bistandsanmodningene og heller innføre krav til å sende gjenpart til departementene (JD/FD) slik at de har anledning til å stanse en eventuell anmodning/ innvilget bistand. En slik permanent delegert myndighet til ansvarlige sjefer er en forutsetning for at bistandsanmodningene kan behandles raskt og ubyråkratisk ved tidskritiske hendelser. Jeg setter imidlertid spørsmål ved om politimesterne skal være rette instans i politiet til å anmode FOH om bistand. Selv med 12 politimestre vil det i mange situasjoner være nødvendig å prioritere Forsvarets bistand og det bør politiet selv gjøre og ikke FOH (eksempelvis når to eller flere politimestre ber om samme ressurs - såkalt samtidighetskonflikt). Det bør vurderes om Politidirektoratet ved sitt situasjonssenter skal koordinere samtlige bistandsanmodninger til FOH (operasjonelt nivå).  Alternativt bør det presiseres hvilke type anmodninger politimestrene kan anmode om direkte og hvilke som skal koordineres av Politidirektoratet (typisk dagens håndhevelsesbistand). Det bør legges inn en mekanisme som sikrer at POD sitter på samme situasjonsforståelse som FOH når politimester anmoder FOH direkte (eksempelvis at POD skal ha gjenpart av anmodningene eller at FOH skal konferere POD).  
  •  I para 4 foreslås det at POD og PST i tillegg til politimester kan anmode FOH om bistand. I tillegg bør Kripos gis myndighet (eksempelvis ved bistand til ID-gruppen). PST er for øvrig en selvstendig etat underlagt JD og kanskje andre etater også burde omfattes av instruksen, eksempelvis DSB? 
  • Ny langtidsplan for Forsvaret (LTP) tilsier at Forsvarets støtte til det sivile samfunn i større grad skal være styrende for innretning og dimensjonering av Forsvarets kapasiteter (særlig innen maritim kontra terror (MKT) og smittevern). Forsvaret må nøye vurdere hvilke kapasiteter/ressurser de kan binde opp i større grad enn i dag til støtte for MKT ettersom slike forpliktelser kan få konsekvenser for beredskap og handlefrihet for å ivareta andre forpliktelser. Dette må vurderes nøye slik at et eventuelt krav til støtte for det sivile samfunn ikke gjør for store inngrep i Forsvarets øvrige forpliktelser og styrkeproduksjon. Etter min erfaring vil FOH uansett være foroverlent og bistå med ressurser som er tilgjengelig.
  • I para 6 "Ledelse og gjennomføring av bistandsoperasjoner" bør det tas med et ledd som oppfordrer til aktiv bruk av liaisoner som et bindeledd mellom politiets ledelse og militær sjef i bistandsoperasjoner på alle nivåer. Dette har man gode erfaringer med og gjør det enklere å koordinere operasjonene. Eksempelvis bør politiet ha en liaison ved vakt- og sikringsoppdrag som militær sjef må forholde seg til.
  • Flertallet i AG foreslår en særregel for MKT operasjoner (paragraf 7) hvor FOH gis selvstendig rett til å initiere en MKT operasjon og at en tropp fra spesialstyrkene settes på høy beredskap i Horten.  Mindretallet er uenige i en slik selvstendig rett og mener at en MKT operasjon alltid skal initieres og ledes av aktuell politimester. En parallell til dette er etablert praksis for å initiere en operasjon mot en luftbåren terrortrussel (som for øvrig ikke dekkes av utkast til ny instruks). Forsvaret bør vurdere nøye om man er villig til å påta seg en slik forpliktelse som kan få konsekvenser og binde opp ressurser i større grad enn ønskelig (ref. også ovenstående punkt vedrørende dette). Vedrørende eventuell stasjonering i Horten til dette formål bør dette ses i sammenheng med øvrige komponenter som inngår i MKT.
  • I para 9 "Politimyndighet og legitimasjon" opererer man med begrepet "nødvendig politimyndighet". Politiet tildeler normalt begrenset politimyndighet iht. en gitt hendelse eller innenfor et definert juridisk felt, f.eks. når Kystvakten yter bistand etter Kystvaktlovens § 17.  Paragrafen bør kanskje være mer spesifikk/tydelig på dette punktet. Vedrørende legitimasjon har dette vært en kilde til forvirring. I utg.pkt. er politimester ansvarlig for å utstede legitimasjon per i dag. Dette medfører administrasjon, eksempelvis oppdaterte registre på HV- soldater etc. Jeg tror det kan være verdt å prøve ut AGs forslag, men i enkelte situasjoner kan eksempelvis bruk av politiets refleksvest være et tillegg for visuelt å legitimere soldatene (f.eks. ved bistand i bebodde områder).
  • Med forslaget i para 11 (Dekning av kostnader) løser man ikke dagens utfordringer knyttet til at politiet i enkelte sammenhenger vegrer seg for å anmode om bistand grunnet frykt for en faktura fra Forsvaret. Etter min mening bør aldri frykt for pådratte kostnader være til hinder for å be om bistand. For å få til en endring bør det fastslås et prinsipp om at påløpte merkostnader dekkes av overordnet myndighet eller departement (JD/FD).
  • Para 12 (etterforskning) kan etter min mening oppfattes å være i konflikt  med prinsippene for bistand i para 2. Etatenes normale prosedyrer bør følges hvis man velger å etterforske eller straffeforfølge personell som deltar i bistandsoperasjoner. Paragrafen burde heller omtale militære enheters kompetanse til å etterforske hendelser som en del av bistanden (eksempelvis avhør av mistenkte, sikring av spor etc.).

Ærbødigst

Tor Hugo Bauge

Til toppen