Høringssvar fra WWF Norge

WWFs innspill til anbefalingene fra utvalget om grønn konkurransekraft

Dato: 20.12.2016

Svartype: Med merknad

WWF takker for anledningen til å gi høringssvar i forbindelse med anbefalingene fra utvalget for grønn konkurransekraft. Vi anerkjenner det viktige arbeidet utvalget har startet, og anbefaler at dette videreføres i en egen stortingsmelding fra Klima- og miljødepartementet.

Våre innspill og anbefalinger er beskrevet nærmere i det vedlagte høringssvaret.  

Med vennlig hilsen,

WWF Norge

Vedlegg