Høringssvar fra Norfund

Høringsuttalelse Grønn Konkurransekraft

Dato: 23.12.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til departementets nettside og høringsbrev om utredningen «Grønn konkurransekraft».

Utvalget skulle fremme forslag til en overordnet strategi for grønn konkurransekraft. Hovedspørsmål i utvalgets mandat var hvor Norge har best forutsetninger for en vekstorientert og politikk for en styrket grønn konkurransekraft, og hvilke muligheter og utfordringer dette reiser.

Klimakrisen er global, og skaper globale utfordringer. Å ta i bruk rene energikilder i stedet for mer kull og olje, er en global hovedutfordring. Særlig virkningsfullt for klimaet vil det være om utviklingslandene, hvor veksten i energiforbruket uansett vil være høy i mange tiår framover, i større grad kan bygge sine energisystemer basert på rene kilder, framfor kull og olje. Utviklingslandenes energisektorer må utvikles i grønn retning. Det skjer imidlertid ikke uten omfattende tiltak og finansiering fra rike land og fra privat sektor. VI viser i den forbindelse til Addis-konferansen og COP21 i fjor, der behovene for å reise finansiering fra privat sektor ble understreket.

I Afrika sør for Sahara dekkes kraftbehovene i dag i stor grad av kull og olje. Økende energietterspørsel og lave kullpriser i verdensmarkedet medfører at det prosjekteres og bygges en rekke nye store kullkraftverk. I tillegg bygges mye oljefyrt kraftproduksjon. Næringslivet i mange fattige land må dessuten basere seg på egne, dyre og forurensende dieselaggregater, fordi den offentlige kraftforsyningen ikke er tilstrekkelig utbygd.

Mange utviklingsland har potensial for å ta i bruk mye mer fornybar energi, men det skjer ikke uten omfattende investeringer. Fornybar kraft er forbundet med høye upfront investeringskostnader i produksjon og nettinfrastruktur, som fattige land selv ikke er i stand til å bære.

Norfund vil peke på at Norge er en energinasjon med tunge tradisjoner og høy kompetanse innen fornybar energi. Kombinert med Norges kapitalstyrke, har landet bedre forutsetninger enn noen andre land til å bidra til å bygge ut fornybar energi i fattige land. Norge har industrimiljøer, teknologisk kunnskap, kapital og selskaper som har alle muligheter til å lykkes i utbygging og drift av fornybar energiproduksjon i utviklingsland.

Hva kreves for at Norge skal lykkes i det globale fornybarmarkedet?

Vi må ha aktører som kan, vil og har evne til å utvikle, bygge og drive kraftverk på bakken i utviklingsland.

  • Vi må ha finansieringskilder som kan, forstår og er villig til å ta risiko knyttet til investeringer i kraftsektoren i utviklingsland.
  • VI må ha virkemidler tilpasset utfordringene og et effektivt og samordnet virkemiddelapparat, backet opp av politisk vilje og langsiktighet.

Norge har nesten alt det som kreves for å lykkes. Vi har en nesten komplett fornybarklynge, med erfaring og alle muligheter til å lykkes i disse krevende markedene.

Vi vil i den sammenheng særlig peke på viktige aktører som SN Power, Scatec Solar, Statkraft, KLP, DNB og andre som har erfaring og har vist vilje og evne til å bidra, med gode resultater. Norfund har særskilte mål knyttet til finansiering av fornybarprosjekter i utviklingsland. Norfunds norske kommersielle samarbeidspartnere har investert om lag 14 milliarder kroner i Norfunds prosjekter, det meste fornybarinvesteringer i utviklingsland.

Men utfordringene og potensialet er langt større. «Grønn konkurransekraft» har forstått dette, og foreslår å forbedre finansieringsordningene for investeringer i fornybar energi. Norfund støtter dette, og vil peke på at Norfund har kapasitet og kompetanse til forvalte langt større investeringsmidler enn fondet i dag disponerer, særlig på energiområdet. Vi vil også peke på at i våre energiinvesteringer er den katalytiske effekten (i form av mobilisering av kapital fra kommersielle kilder) særlig høy, i gjennomsnitt 14 ganger Norfunds investeringer. Norfunds investeringer har dessuten over tid gitt en fornuftig avkastning, og slik at pengene etter noen år kommer tilbake og kan investeres på nytt. Styrking av Norfund vil dermed være et målrettet og egnet tiltak.

I tillegg vil vi påpeke at det er mange små og store flaskehalser som begrenser mulighetene for realisering av fornybarinvesteringer. Noen av disse er det mulig å gjøre noe med relativt enkle midler. Bygging av fornybarkraftverk krever for eksempel langsiktige kraftsalgskontrakter(15-20 år), vanligvis med myndighetene i det landet kraftverket bygges. Det kan være betydelig risiko knyttet til slike kontrakter, som kan vanskeliggjøre lånefinansiering av prosjektene. Stortinget har nylig fattet et anmodningsvedtak til regjeringen om å fremme et forslag til ny ordning i GIEK som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybarinvesteringer i utviklingsland. Dette er et godt forslag, som innrettet på riktig måte kan være viktig for blant annet å avlaste den risikoen som ligger i denne typen kontrakter. Vi viser i den forbindelse også til at SN Power, Scatec Solar og DnV GL nylig har fremmet et forslag om en tilsvarende garantiordning.

En annen viktig flaskehals for utbygging av fornybar energi i utviklingsland er kapasitet og kvalitet i nettinfrastrukturen. Norge har betydelig kompetanse også på dette området, og Norad har lang erfaring med nettprosjekter. En styrking av dette feltet, herunder å bidra til investeringer i linjebygging i utviklingsland, vil også være et viktig bidra som kan styrke Norges «grønne konkurransekraft».

 

Vennlig hilsen

Kjell Roland

Administrerende direktør

Norfund