Høringssvar fra Forum for Miljøteknologi

Høring - rapport fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Dato: 19.12.2016

Svartype: Med merknad

 

 Forum for Miljøteknologi

 

Klima- og miljødepartementet

 

                                                                            Oslo, 19. desember 2016

 

 

 

 

Høring – rapport fra regjeringens ekspertutvalg for Grønn konkurransekraft

 

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft baserer seg i stor grad på tett dialog med norske bedrifter samt såkalte veikart fra de viktigste næringene. Mobiliseringen av næringslivet og dialogen mellom bedriftene om et grønt skifte har vært verdifulle i seg selv og har ført til nye kontaktfora og tilnærminger til utfordringene. Våre medlemmer mener rapporten fra ekspertutvalget er et godt utgangspunkt for et grønt skifte i Norge.

 

Rapporten er imidlertid relativt generell på en del punkter og må følges opp i nært samarbeid med næringslivsorganisasjoner som Forum for Miljøteknologi når den skal operasjonaliseres.

 

OVERORDNEDE TILTAK

 

Effektivisering av virkemiddelapparatet

 

Forum for Miljøteknologi har i lengre tid jobbet for et nærmere samarbeid mellom partene i virkemiddelapparatet. En tettere dialog mellom aktørene og en mer sømløs overgang mellom ordningene fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova vil gjøre det enklere for næringslivet å få støtte til teknologiutvikling.

 

Vi støtter derfor rapportens anbefaling om en fullstendig gjennomgang av virkemiddelapparatet for teknologiutvikling knyttet til all klima- og miljørelatert teknologi for å tette hull og for å få det til å henge bedre sammen.

 

Forum for Miljøteknologi er også av den oppfatning at det bør jobbes for en bedre koordinering mellom de departementene som har ansvar for ulike virkemidlene.

 

Definisjon av konkurransekraft

 

Det er etter Forum for Miljøteknologis syn viktig at myndighetene i det videre arbeidet definerer hva konkurransekraft er for industrien. Dette kan best gjøres gjennom en benchmarking med andre land det er naturlig å sammenlikne oss med.

 

 

Offentlige innkjøp

 

Forum for Miljøteknologi har i sitt arbeid over lang tid lagt vekt på betydningen av offentlige innkjøp i det grønne skiftet. Forumet støtter derfor rapportens syn om at det offentlige, samt virksomheter som er omfattet av loven om offentlige anskaffelser, aktivt skal fremme innovative og klimavennlige produkter og tjenester og stimulere til grønn innovasjon gjennom sine innkjøp.

 

Forum for Miljøteknologi støtter også fullt ut utvalgets vektlegging av at ambisiøse funksjonskrav og bærekraftskriterier bør legges til grunn for offentlige anskaffelser med potensiell klimagevinst. Vi ser det som viktig at konkurranser utlyses med ytelsesspesifikasjoner, funksjonskrav og bærekraftskriterier, og at det må gjøres livssyklusanalyser ved slike innkjøp.

 

NYE VIRKEMIDLER

 

Det nye investeringsselskapet («Fornybar AS»)

 

Forum for Miljøteknologi er positiv til hovedinnretningene i det nye investerings-selskapet slik det er presentert i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Forumet har imidlertid merknader til forslaget.

 

Formålet er å bidra til reduserte klimagassutslipp. Lav- og nullutslippsløsninger skal prioriteres. Forum for Miljøteknologi mener det også bør være plass til andre miljørelaterte teknologier og løsninger (eksempelvis for bedre luft- og vannkvalitet, materialer med helse- og miljøfortrinn) som bidrar til lavere utslipp, reduserer avhengigheten av fossile råstoff, og som kan bidra til verdiskaping i vid forstand. Blant annet innen sjømatnæringer er det miljøutfordringer som ikke nødvendigvis kan knyttes til klima, men hvor løsninger vil ha stor betydning både for miljøet og verdiskaping.

 

Det synes å være en underliggende forutsetning at selskapet skal gå inn med egenkapital. Forum for Miljøteknologi er opptatt av at selskapet bør ha fleksibilitet i sin kapitalanvendelse ved å tilby langsiktig kapitaltilgang tilpasset det enkelte selskaps eller prosjekts behov, i og med at potensielle prosjekter er svært forskjellige. Erfaringen fra andre, lignende virkemidler tidligere viser også at egenkapital/eierandeler kan virke begrensende i noen typer prosjekter med behov for kapitaltilgang. Fondets midler må derfor ikke begrenses til kun aksjekapital eller eierinteresser, men må kunne inkludere kapitaltilførsel som ulike former for lån, ansvarlig kapital (ansvarlig selskap eller indre selskap) og andre former for hybridkapital. Det bør også vurderes om selskapet skal kunne delta med garantier av ulik art.

 

Forum for Miljøteknologi er svært positive til at ekspertutvalget har understreket betydningen av at tidsrammen for investeringene må være lang nok til å skape en reell forutsigbarhet og økt konkurransekraft.

 

Etablering av Prosess21

 

Ekspertutvalget foreslår at det blir opprettet et Prosess21, tilsvarende OG21 og Energi21. Forum for Miljøteknologi støtter ekspertutvalgets syn om at en slik plattform vil være av stor betydning for å ivareta den kontinuerlige dialogen mellom myndigheter, industri og virkemiddelapparatet. Forumet er også enig i at det bør identifiseres delmål som sikrer at dagens ordninger og satsinger legger til rette for den progresjonen som er nødvendig for å nå det langsiktige målet.

 

 

Med vennlig hilsen

Forum for Miljøteknologi

 

 

 

Marianne Lie

Sekretariatsleder
(Sign.)