Høringssvar fra Skognæringa Kyst

Skognæringa Kysts uttalelse til Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for Grønn konkurransekraft

Dato: 22.12.2016

Svartype: Med merknad

Ekspertutvalget fastslår at «Omstilling er nødvendig», blant argumentene er at «Klimaendringene akselerer og Parisavtalen gir verden en marsordre» og at «Norge trenger nye grønne arbeidsplasser og verdiskaping som kan erstatte forventet nedgang i petroleumsrelaterte bransjer». Ekspertutvalget nevner konkret at «Norsk skog kan brukes mye mer» og «Skogen vil spille en avgjørende rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet».  Samtidig dokumenterer de at Norge utnytter sine skoger og skogpotensialer langt dårligere enn Sverige og Finland og at økt biomassetilgang er en forutsetning for omstilling i en rekke bransjer.

Skognæringa Kyst mener ekspertutvalget har laget en meget bred og god analyse som regjeringen bør følge opp.  Vi vil imidlertid understreke at for å gjøre riktige bærekraftige valg i oppfølgingen er det avgjørende viktig at man evner å se både de kortsiktige og langsiktige perspektivene i utvalgets forslag samtidig. Starter man f.eks. bare med de tiltak som gir rask effekt og «utsetter» tiltak som gir effekt på lang sikt, risikerer man å gjøre alvorlige feil. Dette kan illustreres med om bruk av skogbiomasse, som ifølge ekspertutvalget vil være en hovedråstoffkilde for mange næringer i framtiden, skal være bærekraftig må skogplantingen økes aktivt allerede fra første dag. Å forstå denne langsiktigheten er avgjørende for å kunne bruke skog og tre som et klimaverktøy, slik FNs klimapanel lenge har anbefalt.

Slik Skognæringa Kyst oppfatter det mangler forståelsen for denne langsiktigheten. Ekspertutvalgets og Klimapanelets klare anbefalinger kommer ikke til uttrykk i den nylig avgitte Skogmeldinga. Vi finner grunn til å minne om de meget store potensialene for økt skogbiomasseproduksjon som ligger i gjengroingsarealene i kystskogbruksfylkene, jfr. Melding om Kystskogbruket 2015 og rapporten «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak» (Miljødir. m.fl. M26-2013).

 

Skognæringa Kyst har følgende konkrete innspill til det videre arbeidet for grønn konkurransekraft:

  • Verdikjedeperspektivet med at skog- og trenæring behandles i en egen Melding til Stortinget.
  • kt verdiskaping med ambisjoner om å øke bruken av skog og trevirke i utvikling av bioøkonomien. Vektlegge skogproduksjon (framtidsskogen), økt avvirkning og tilrettelegging for innenlands videreforedling av trevirket.
  • Bruke skog og tre som kostnadseffektivt verktøy i klimaarbeidet.
  • Skogbruk over hele landet. Nasjonal politikk må treffe regionalt slik at verdiskapings- og klimapotensialene utnyttes.

På dette grunnlag vil Skognæringa Kyst støtte aktivt opp ekspertutvalgets forslag om tiltak for å sikre grønn teknologisk utvikling.