Høringssvar fra Sandefjord kommune

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 27.11.2015

Svartype: Med merknad

Dersom de foreslåtte endringene i aktuelt lovverk skal gjennomføres vil Sandefjord kommune komme med følgende høringsuttalelse:

1. Lovendringene utsettes til de nasjonale kriteriene gjøres gjeldende i 2019

2. Før en eventuell lovendring trer i kraft må det utredes om særskilte boliger skal følge helselovgivningen som gjelder for helseinstitusjoner

3. Kommunene må tilføres midler for å dekke økt administrasjon.