Høringssvar fra Fylkesmannen i Telemark

Høring - rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 07.12.2015

Svartype: Med merknad

Høringssvaret fra Fylkesmannen i Telemark finnes i sin helhet i vedlegget.

Vedlegg