Høringssvar fra Fylkesmannen i Østfold

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgnstjenester

Dato: 07.12.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg