Høringssvar fra Rælingen kommune

Høringsuttalelse - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 04.12.2015

Svartype: Med merknad

Rælingen kommune viser til høring vedrørende forslag om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, oversendt ved brev fra Helse- og omsorgsdepartementet september 2015.

Forslag til høringsuttalelse ble behandlet i Kommunstyret i møte 18.11.2015. Følgende høringsuttalelse ble vedtatt:

"Regjeringen har sendt ut et høringsnotat med forslag til lovendringer om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, med bruk av kriterier og ventelister. Forslaget vil i hovedsak rette seg mot eldre pasienter og bruker, og gjelde både korttidsopphold og langtidsopphold.

Rælingen kommune vurderer i dag behovet for opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig med heldøgnstjenester som en godt innarbeidet del av dagens saksbehandling og tjenestetilbud. Brukermedvirkning i utarbeidelsen av tjenestetilbudet til den enkelte er en selvfølge.Kommunen er gjennom dagens lovgivning allerede forpliktet til å yte heldøgns tjenester der det er nødvendig og ser derfor ikke at forslaget fra regjeringen skal innebære en vesentlig endring av rettighetene til pasienter/brukere.

Kommunen ser at det kan være store forskjeller i både behandlingen av saker og i selve tjenestetilbud i ulike kommuner, og at en rettighetsfesting på sikt kan være med på å utjevne disse forskjellene. Det er imidlertid en økende tendens til rettighetsfesting av tjenester noe som reduserer muligheten til lokal tilpasning av individuelt vurderte tjenester og pasientforløp. Det er også motsetninger i å rettighetsfeste tjenester og samtidig styre tilbudet gjennom rammefinansiering. Over tid viser det seg at dette setter kommunene i en vanskelig situasjon hvor de tjenestene som er rettighetsfestet må prioriteres ressursmessig framfor de som ikke har de samme føringene, eksempelvis forebyggende tjenester og utdanning.

Når det gjelder innføringen av nasjonale kriterier og ventelister ser vi med bekymring på dette. Nasjonale kriterier tar ikke hensyn til lokale forhold. Ventelister kan skape forventninger kommunen ikke nødvendigvis kan innfri. Utarbeidelse av nasjonale kriterier vil også være med på å innskrenke kommunens selvstyre i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester.

Rælingen kommune støtter på bakgrunn av dette ikke en rettighetsfesting og heller ikke en innføring av nasjonale kriterier og ventelister."

Helse og omsorgsdepartementet bes vurdere ovennevnte.