Høringssvar fra LO

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 18.09.2015

Svartype: Uten merknad

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 09.2015 angående ovennevnte.

Saken er behandlet i LOs administrasjon som har fattet vedtak om at LO ikke uttaler seg.