Høringssvar fra Ørskog kommune

Høyring - rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgns tenester

Dato: 02.12.2015

Svartype: Med merknad

Ørskog kommunestyre, utvalssaksnr.110/15, møtedato 26.11.2015.

Ørskog kommunestyre ser positivt på at regjeringen vil gjere endringar som inneber at ein:
- styrkar rettigheitane til omsorgstrengande
- forplikter kommunene sterkare enn i dag
- vil tydeleggjere omsorgsbehov
- vil ha openheit om både kriterier for tildeling og ventelister