Høringssvar fra Horten kommune

Høringssvar- Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 01.12.2015

Svartype: Med merknad

09.11.2015 Kommunestyret 

Vedtak: Horten kommune ønsker en presisering og forsterking i lovverket, av retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

Horten kommune ønsker at det må lovfestes at kommunene skal ha plikt til å føre offentlige tilgjengelige ventelister over antall brukere og pasienter som venster på slik langtidsplass.  

Horten kommune ønsker at det skal lovfestes at kommunene skal ha plikt til å føre offentlig tilgjenglige oversikter over antall og type avvik i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Horten kommuen forventer at økningen i forventet antall pleietrengende må møtes med sterk ressursøkning til kommunene genrelt og til de skattefattige kommunene spesielt.