Høringssvar fra Leiar 7 stjerna helse og omsorg- 7 kommunar på søre Sunnmøre

7 stjerna Helse og Omsorg på søre Sunnmøre sine kommentarar

Dato: 27.11.2015

Svartype: Med merknad

Sjustjerna Helse og Omsorg er eit interkommunalt samarbeid mellom 7 kommunar på Søre Sunnmøre.

I vårt høyringsnotat som ligg som vedlegg, peker vi spesielt på desse punkt:

  • Sjukeheim er ikkje bare eit tilbod til eldre pasientar
  • Vi ønskjer at ordet sjukeheim blir erstatta med omsorgsenter, og at institusjonsplass blir brukt i staden for sjukeheimsplass
  • Dei retningslinjane som er beskrevet er i tråd med den praksis som vi i dag har for tildeling av tenester
  • Utifrå dette ser vi ikkje at det er behov for endringar
  • Det er viktig at vi ikkje tek enda meir resurssar frå pasienten over til administrasjon og sakshandsaming
  • Vi er positivt avventande til nasjonale tildelingskriteriar
  • Vi treng ikkje ventelister utifrå den praksis vi har i dag- alle som har krav på tenester får det
  • Vi har elektroniske fagsystem som fanger opp alle søknadar

Vedlegg