Høringssvar fra Fjell kommune

Høyringssvar - Fjell kommune

Dato: 04.12.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak i Komité for drift og forvaltning - 01.12.2015:

  1. Fjell kommune vurderer at endringane i lovverket slik dei er skildra ikkje gjevpasient/brukar nokre rettar og kommunen nokre pliktar utover det som allereie er dekka av lovverket pr. i dag. Fjell kommune støttar ikkje forslag til lovendring.
  2. Samla saksframstilling skal følgje med høyringsuttala som vedlegg.

Vedlegg