Høringssvar fra Eidsvoll kommune

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 16.10.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak:

Eidsvoll kommune avgir høringsuttalelse i tråd med konklusjonen i saksframlegget.

Administrasjonen bes innarbeide de innspill som ble tatt opp i møtet.

 

Vedlegg